•  

Najaar 2015: Groeidiensten + Preekverwerking

Geen reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015)

In de Bethelkerk in Rotterdam-Overschie deden we jarenlang wat we noemden: preekverwerking. Op een door-de-weekse avond of ’s zondags kwamen we met een groepje gemeenteleden bij elkaar. Geen grote groep, de ene keer 15, een andere keer 30 personen, dat varieerde. Verwerken is niet: discussiëren, maar: elkaars ideeën delen. Dat gaat misschien wel veel beter in een kleinere kring.
Iedereen kan zelf zeggen wat hij of zij moeilijk vindt of mooi, wat hem of haar aanspreekt en bemoedigt. Niemand kan verkeerde dingen zeggen. Dat maakt het makkelijker om mee te doen aan het gesprek. Maar je kunt ook helemaal niets zeggen en gewoon luisteren. Dat is ook goed.
Verder spraken we soms ook met elkaar af om in de week iets te doen wat in de preek genoemd werd. Noem maar iets. De preek ging over vriendelijkheid en dan spraken we samen af om heel bewust vriendelijk te zijn, in de file, bij de kassa in de supermarkt, noem maar op.
Als ik in Rotterdam terug ben, is er meestal wel iemand die over de preekverwerking begint… Dat hij daar zoveel aan gehad heeft, het zo mist, enz. Dat is te begrijpen, want we leren maar liefst 90% van wat we zelf zeggen én doen!

Onderzoek leert dat mensen als u en ik
10% onthouden van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen én zien
70% van wat we zelf zeggen
90% van wat we zelf zeggen én doen.

Willen we echt Jezus’ leerlingen zijn en steeds meer worden, kunnen we niet gedachteloos bij het oude blijven. Hiervan ben ik overtuigd: met een woordenstroom van een half uur redden we ’t niet. Zelfs niet als we er een aantal prachtige psalmen, lofzangen en geestelijke liederen omheen zetten… Zeker als het gaat om léren zullen we nieuwe vormen moeten vinden om niet stil te staan. Want, je weet, stilstand is achteruitgang.
Leerlingen van Jezus… zullen creatief en vindingrijk moeten zijn! Net zoals onze Meester dat was en is.

Hartelijk welkom:
zondagavond 5 juli 2015 om 19.00 uur in de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg
(en bij de Groeidiensten+Preekverwerking in het najaar!)

Afdwalen… (Matteüs18vs12-14)

2 reacties
Preken (losse onderwerpen 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Ook in ons dorp komen schapen helaas in verschillende stallen bij elkaar. De Westerkerk is zo’n stal, de Maranathakerk, de Adventkerk, en noem maar op. Ik denk dat God onze hemelse Vader met betraande ogen, met een brok in zijn keel en… een hart dat overstroomt van liefde dwars onze stenen stallen heenkijkt en zegt: het is 1 kudde! Mensen houden er verschillende stallen op na, God niet. Waarom zeg ik dit?

Om goed te begrijpen wie met dat afgedwaalde schaap bedoeld wordt. Dat schaap is niet iemand die van de Westerkerk naar de Fontein gaat, of van de Fontein naar de Zuiderkerk. Het afgedwaalde schaap is niet iemand die van stàl verandert, maar die de kúdde uit het oog verliest. Mannen en vrouwen, jongelui en ook ouderen, die de band met een gemeente van Christus losser maken. Of ja, losser máken, soms gaat dat onbewust, het gebeurt gewoon, het sluipt erin… De kerkgang verslapt, eerst ga je nog ’s morgens, dan wordt ’t om de 14 dagen, eens in de maand. Een bijbelclub of kring ligt je niet. En je bent druk tot ’s avonds laat, werk en sociale verplichtingen slokken je op. Zo raak je los van de kudde en ook… van de herder. Niet altijd, maar ik kom ik ‘t best vaak tegen.

Zondag 10 mei 2015 – Welkom in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg, Van der Duyn van Maasdamlaan 6 – 09.30 uur

Bescherm-engelen (2)

Geen reacties
Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Rooms-Katholieke broeders en zusters vieren op 2 oktober het Feest van de heilige Beschermengelen. In hun Catechismus staat dat gelovigen in het leven worden begeleid en beschermd door engelen. Ben je gestorven, dan wordt tijdens de uitvaartplechtigheid gezongen:
In paradisum deducant te angeli…
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor van de engelen u ontvangen
en moge u met Lazarus, eens een arme,
de eeuwige rust ontvangen.
(https://youtu.be/k8-CqtalXt0)

Hebben wij een persoonlijke engel die ons begeleidt en beschermt?
bijbellezing: Matteüs 18:1-4 en 10
Zondag 26 april 2015 – Welkom in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg, Van der Duyn van Maasdamlaan 6 – 09.30 uur

Bescherm-engelen

Geen reacties
Jeugddiensten (2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Handelingen 12:6-16     Grappig verhaal!

6 De dag kwam dat Herodes Petrus wilde laten doden. De nacht daarvoor lag Petrus te slapen. Hij sliep tussen twee soldaten in, en hij was vastgebonden met twee kettingen. Voor de deur van degevangenis stonden bewakers. 7 Opeens stond er een engel van de Heer bij Petrus. De hele ruimte was vol licht. De engel schudde Petrus wakker en zei tegen hem: ‘Kom, sta snel op!’ Meteen vielen de kettingen van de handen van Petrus af. 8 Toen zei de engel: ‘Doe je riem om en trek je schoenen aan.’ Petrus deed het. Daarna zei de engel: ‘Doe je jas aan, en kom mee.’ 9 Petrus liep achter de engel aan naar buiten. Hij dacht dat hij droomde, hij wist niet dat alles echt gebeurde. 10 Samen met de engel liep Petrus langs twee groepen bewakers. Toen kwamen ze bij de ijzerenpoort van de gevangenis. Door die poort kwam je in de stad. De poort ging vanzelf open. Petrus en de engel gingen naar buiten en liepen samen nog één straat verder. Toen was de engel opeens weg. 11 Toen pas wist Petrus dat hij niet droomde, en hij zei bij zichzelf: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gestuurd heeft. De Heer heeft mij gered uit de handen van Herodes. Nu zal niet gebeuren wat het Joodse volk verwachtte.’

12 Toen Petrus begreep wat er gebeurd was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar waren veel christenen bij elkaar om samen te bidden. 13 Petrus klopte op de deur. Een meisje dat in huis werkte, liep ernaartoe. Ze heette Rhode. 14 Rhode herkende de stem van Petrus. Ze was zo blij, dat ze vergat de deur open te doen. Ze rende naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond. 15 De mensen in het huis zeiden: ‘Dat is onzin, dat kan niet!’ Maar Rhode bleef zeggen dat het echt waar was. Toen zeiden ze: ‘Dan moet het de engel zijn die hem beschermt.’ 16 Intussen bleef Petrus op de deur kloppen, en ten slotte deden ze open. Toen ze zagen dat het echt Petrus was, waren ze heel verbaasd.

Zondagmiddag 12 april 2015 om 16.00 uur in de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg  JEUGDDIENST

Jezus Christus Vertrouwen (2)

Geen reacties
Preken (Jaarthema 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Soms hoor ik mensen zeggen: Jezus’ 12 leerlingen moesten genezen en konden dat, nu, ik ben ook Jezus’ leerling, dus ik moet en kan dat ook! Dat gaat mij net iets te vlug…
Kijk, aan de ene kant geloof ik vast en zeker dat God in staat is te genezen. Zelf heb ik ook ervaringen met genezing-op-gebed. Een vrouw, op wie Lijda en ik de handen legden, genas. Aan de andere kant heb ik ook veel narigheid gezien op dit gebied. Narigheid, verdriet. Ik noem maar iets: een ernstig zieke vrouw hoorde om zich heen dat ze zou genezen, maar dat gebeurde niet en toen had ze eigenlijk geen gelegenheid om afscheid te nemen van haar man en kinderen, want ze was helemaal gefocust op genezing.
Enerzijds weet ik van genezing, niet ver weg, heel dicht bij huis, God is groot, geprezen zij zijn naam! Anderzijds ken ik mensen die hevig teleurgesteld zijn, er zijn mensen die overal achterna hypen. Net als het punt van ziekte, is het belangrijk dit punt goed te overdenken: hoe zit dit?

Want Jezus’ leerlingen moesten vooral leren geloven. En geldt dat ook niet voor ons?
Ze vragen Jezus waarom ze niet konden doen wat Hij had bevolen, een boze geest uitdrijven. (Marcus9vs14-29)
Hij zegt: dit soort (dit tuig!) kan alleen door gebed worden uitgedreven. Letterlijk zegt Jezus: door gebed én vasten.
Vasten is: je bewust onthouden van bijvoorbeeld eten, drinken. Door goed naar Jezus te luisteren, regelmatig te bidden en te vasten ga je persoonlijk en vertrouwelijk om met God. En daar gaat het om in het christelijk geloof. Het unieke van het christelijke geloof is, dat mensen in een persóónlijke relatie met God kunnen leven.
Deze 12 mannen volgden weliswaar Jezus, geloofden ook in hem, maar moesten toch ook nog léren geloven. Ze hadden deze zieke jongen niet kunnen genezen omdat ze te weinig hun afhankelijkheid van God hadden beseft, te weinig hem hadden gezocht en gevraagd om de krachtige werking van zijn Geest. Ze moesten leren dat ze, om te delen in de krachten van Gods koninkrijk, de persoonlijke omgang met God moesten kennen.

Ik geloof in de gave van tongentaal, maar van mij wordt niet gevraagd daar achteraan te hypen.
Ik geloof in de krachten van het Koninkrijk, maar hoef dat niet nummer 1 te zetten in mijn leven.
Om te leren op God te vertrouwen, adviseer ik grootouders: koop een Bijbel voor je kleinkind.
En ouders: neem een Bijbel mee naar de kerk zodat je ook daar Gods stem kunt lezen. Geef een voorbeeld door hardop te bidden, misschien 1 zin, 2 zinnen, maar probeer ‘t!
In de lijdenstijd kun je minder eten, minder tijd achter je pc zitten, je mobieltje uitzetten.
Met als doel: persoonlijk omgaan met God en zo je vertrouwen op Jezus stellen. Want wie hem volgt en dagelijks met de hemelse Vader leeft, mag zoveel verwachten! Meer dan je misschien voor mogelijk houdt: verlossing, bevrijding, heling van je leven. Want het koninkrijk van God is al gekomen in mij, zegt Jezus. En het is ook bezig te komen, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest.

De God die uit de hemel kwam…

Geen reacties
Westerkerk 2014-2015

Ik heb een boek gelezen dat heet ‘De jongen die in de hemel was’. Misschien ken je ‘t?
Een jochie van 3 was ernstig ziek, op sterven na dood en vertelt op dat moment allerlei avonturen in de hemel beleefd te hebben. Zo zou hij bij Jezus op schoot hebben gezeten en nog veel meer.
Dit boek ken je misschien ook?! Het is de Bijbel en gaat over ‘De God die uit de hemel kwam’, Jezus.
In tegenstelling tot dat jochie van 3 die korte tijd in de hemel geweest zou zijn, vertelt God de Zoon, die van eeuwigheid al in de hemel woonde en van daaruit op aarde kwam, er weinig over. Het ging Gods eeuwige Zoon ook niet vooral om de hemel, maar om de aarde. Toen Hij wegging naar zijn Vader, zeiden engelen zelfs tegen Jezus’ leerlingen: Wat staat jullie naar de hémel te staren?! Onze belangrijkste taak is hier op aarde. Want de hemel zal op aarde komen. Misschien is dat de reden de God die uit de hemel kwam in zijn boek ons weinig over de hemel vertelt.
Over ons nieuwe leven in de toekomst kan ik daarom niet té stellig spreken.
Ik wil er heel voorzichtig 3 dingen over zeggen.

Welkom bij de gezinsdienst op Paaszondag 5 april 2015 (09.30 uur)
in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg
Jezus’ verhoging!

Had Jezus een elektrische fiets?

Geen reacties
Westerkerk 2014-2015

Wij hebben stilletjes nog wel eens het idee dat ’t voor Jezus toch eigenlijk nog best een beetje meeviel op aarde. Hij was dan wel mens als wij, maar ja, toch ook God…
In de fietsenwinkel wordt een 60-er als ik een elektrische fiets aangeprezen. Normaal gesproken fiets je zelf, op eigen kracht. Maar met tegenwind of als je moe bent, doe je ’t motortje aan en ga je veel makkelijker vooruit.
Jezus was mens en normaal gesproken leefde hij op eigen kracht. Maar als ’t tegenzat, zo kunnen we denken, als die ellendige Farizeeën hem weer dwars zaten of Jezus was moe van het genezen, dan deed hij, hup!, zijn goddelijke motortje aan en ging ’t een stuk makkelijker.
Wij denken misschien dat Jezus onder zijn grauwe slavenschort toch stiekem een goudkleurige koningsmantel droeg.
Maar… wij stellen onze hoop op een gekruisigde man!

Goede Vrijdag 3 april 2015   Westerkerk Bunschoten-Spakenburg   19.30 uur
Jezus’ zelfvernedering

Keek op week 13

Geen reacties
Predikantschap, Weekoverzicht, Westerkerk

Tussen alle bedrijven door probeer ik verder te lezen in het adembenemende boek: Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, geschreven door Tomás Halík.
In de introductie (blz.9-10) schrijft Wim Dekker:

“De secularisering is immers nog lang niet tot stilstand gekomen. In voorheen gesloten kerkgenootschappen en in delen van ons land waar geloven tot voor kort min of meer vanzelfsprekend was, komen jonge en ook al wat oudere mensen tot de conclusie dat het overgeleverde geloof als zand tussen hun vingers wegglijdt. De dominante seculiere cultuur tast de laatste bolwerken aan. Daartegenover worden vele pogingen tot restauratie ondernomen. Er wordt geprobeerd nieuwe bewijzen voor het bestaan van God te formuleren en er wordt getracht het probleem van de fundamentele geloofsonzekerheid te bestrijden met nieuwe vormen van kerk-zijn. Het is echter zeer de vraag of zo het Europese nihilisme diep genoeg wordt gepeild.”

Al jaren heb ik een bang vermoeden en dat wordt door deze woorden slechts versterkt: als ik denk dat de secularisering (=verwereldlijking; de afname van de invloed van God en kerk op het dagelijks leven van mensen) in een dorp als Bunschoten-Spakenburg kan worden tegenhouden door allerlei doelgroepdiensten (jeugd, onderwijs, lofprijzing, enzovoort) te organiseren, door een combo in elke kerkdienst, een dominee-in-spijkerbroek die heen en weer loopt op het podium in plaats van een exemplaar-strak-in-pak op een preekstoel, en door nog meer leuke veranderingen in manier van kerk-zijn, vergis ik mij. Zulke veranderingen kunnen best een positieve invloed hebben, maar het blijven noodmaatregelen die ten diepste geen oplossing bieden. Want daar is het probleem te ingewikkeld voor. In plaats van cosmetische veranderingen aan te brengen is het belangrijk eerst deze vraag te beantwoorden: In hoeverre ben ik zelf geseculariseerd?

Fijne zondag!